Regulamin sklepu internetowego

Lost in Fashion

 

§ 1

[Słownik pojęć i postanowienia wstępne]

 1. Słownik pojęć:

a)    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca zakupów poprzez Stronę;

b)    Konsument– osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;

c)    Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

d)    Konto klienta - konto Klienta który został poprawnie zarejestrowany w Sklepie internetowym. Logowanie do Konta Klienta polega na wpisaniu loginu (identyfikator Klienta) oraz hasła (ciąg znaków uwierzytelniających logowanie do Konta klienta);

e)    Kurier – operator pocztowy dostarczający na zlecenie Lost in Fashion Produkty, na które Klient złożył Zamówienie.

f)     Lost in Fashion – firma MAGDALENA MAŁYSZ “LOST IN FASHION”, ul. Króla Rogera 1/59, 20-857 Lublin, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7122801012, REGON: 369546285.

g)    Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami.

h)    Strona – sklep internetowy www.lostinfashion.pl. Lost in Fashion stara się zapewnić pełną poprawność funkcjonowania Sklepu internetowego. Klient powinien poinformować Lost in Fashion o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.

i)      Produkt/y – rzecz/y ruchoma/e przeznaczona/e do sprzedaży poprzez Stronę, na które Klient składa Zamówienie

j)      Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).

k)    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

l)      Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone poprzez Stronę, stanowiące ofertę zawarcia umowy.

 1. Regulamin określa zasady:

a)    składania i realizacji Zamówień,

b)    ustalania i uiszczania ceny zakupu,

c)    dokonywania płatności przez Klienta,

d)    przesyłki,

e)    odstąpienia od umowy i zwrotu Produktów,

f)     składania reklamacji.

 1. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
 2. Sprzedaż realizowana jest za pośrednictwem sieci Internet poprzez Stronę, na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Miejscem realizacji Zamówień jest siedziba Lost in Fashion.

 

§ 2

[Składanie zamówień]

 1. Składanie Zamówień odbywa się za pośrednictwem Strony.
 2. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Strony ma charakter zawarcia umowy na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia złożenia Zamówienia do dnia odbioru Produktu przez Klienta.
 3. Klient w celu złożenia Zamówienia korzysta ze Strony dokonując rejestracji i tworząc Konto Klienta. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta należy wybrać opcję „Stwórz konto” dostępną na stronie internetowej Sklepu internetowego. Klient ma prawo w każdym czasie złożyć Lost in Fashion oświadczenie woli dotyczące usunięcia Konta Klienta. W tym celu Klient powinien skontaktować się z Lost in Fashion
 4. Do korzystania ze Strony oraz składania Zamówień niezbędne są:

a)    komputer z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera,

b)    system operacyjny Windows,

c)    aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

 1. Przy składaniu Zamówienia za pośrednictwem Strony Klient dokonuje wyboru Produktów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty poprzez Stronę. Wybór Produktów wchodzących w skład Zamówienia jest dokonywany przez Klienta poprzez ich dodanie do koszyka Sklepu internetowego. Do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia.
 2. Po podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie Zamówienia, zawierające:

a)    przedmiotu Zamówienia;

b)    łączna suma Zamówienia, koszty dostawy oraz ewentualne koszty dodatkowe (o ile występują);

c)    metody płatności;

d)    sposobu dostawy i adresu Klienta;

 1. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek działalności która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Strony, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Strony lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Dane niezbędne do realizacji zamówienia podawane przez Klienta, powinny być prawdziwe oraz aktualne. Podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych może uniemożliwić prawidłową realizację Zamówienia. W przypadku, gdy dane podane przez Klienta są niepełne lub błędne, Lost in Fashion zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Lost in Fashion niezwłocznie powiadamia Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy.
 3. Lost in Fashion zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia gdy:

a)    Klient poda nieprawidłowe lub nieprawdziwe dane;

b)    Zamówienie zostanie złożone w sposób nieprawidłowy;

c)    Lost in Fashion obiektywnie uzna, że w przypadku danego Zamówienia występuje próba dokonania oszustwa, rozumiane jako działanie Klienta niezgodne z prawem, w szczególności: naruszanie integralności Strony, wykorzystywanie Stron niezgodnie z jej przeznaczeniem, użycie loginu lub hasła osoby trzeciej lub podszywanie się pod inną osobę.

 1. Strona oraz jej zawartość chroniona jest prawem autorskim. Zabrania się ingerowania w Stronę bez zgody Lost in Fashion.
 2. Lost in Fashion ma obowiązek dostarczenia Produktu bez wad. Wady fizyczne i prawne podlegają prawu rękojmi zgodnie z § 5 Regulaminu.
 3. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 2-3 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności dokonanej przez Klienta na koncie bankowym Lost in Fashion.
 4. Jeżeli termin realizacji Zamówienia mógłby ulec wydłużeniu Klient jest o tym fakcie informowany poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Zamówienia lub niedostępności części/całości Produktów objętych Zamówieniem Klient ma prawo do złożenia oświadczenia w przedmiocie:

a)    realizacji Zamówienia jedynie w tej części w której Produkty są dostępne,

lub

b)    odstąpienia od umowy.

 1. Lost in Fashion informuje, iż rzeczywisty wygląd i kolorystyka Produktów może różnić się od tych prezentowanych na Stronie. Powyższe wynika z faktu, iż sposób odwzorowania kolorów na Stronie zależny jest od używanego przez Klienta urządzenia. Lost in Fashion nie gwarantuje iż urządzenie Klienta wiernie odwzoruje rzeczywiste kolory Produktów.
 2. Procedura realizacji Zamówienia ze strony Lost in Fashion zostaje rozpoczęta wraz z otrzymaniem zapłaty od Klienta.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, z wyłączeniem terminów wyznaczonych na przerwy techniczne, o czym Klient jest informowany komunikatem informacyjnym zamieszczonym na Stronie.
 4. Klient ma prawo do bieżącej komunikacji z Lost in Fashion poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na Stronie.

 

§ 3

[Wysyłka i płatność]

 1. Sprzedawca realizuje Zamówienie za pośrednictwem Kuriera z dostawą pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Rodzaje wysyłek realizowanych przez Lost in Fashion określone są na Stronie.
 2. Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem od Kuriera, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Lost in Fashion zaleca sporządzić protokół szkody w obecności Kuriera oraz powiadomić o tym fakcie Lost in Fashion.
 3. O dostępnych formach płatności Klient jest informowany na Stronie, przed złożeniem Zamówienia. W przypadku wybrania przez Klienta jako metody płatności przedpłaty wykonywanej za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych, realizacja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Lost in Fashion potwierdzenia otrzymania płatności od operatora systemu płatności elektronicznych.
 4. Lost in Fashion nie wysyła Produktów za pobraniem.
 5. Klient otrzymuje informację o całkowitej cenie wykonanej usługi wraz z kosztami wysyłki najpóźniej w chwili złożenia Zamówienia.
 6. Ceny Produktów widniejące na Stronie zawierają ustawowy podatek VAT. Ceny Produktów umieszone na Stronie nie zawierają kosztów wysyłki.
 7. Ceną wiążącą dla Klienta składającego Zamówienie jest cena podana na Stronie przy danym Produkcie w chwili składania Zamówienia.
 8. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi od 1 do 14 dni roboczych. Czas przesyłki może się wydłużyć o czym Lost in Fashion poinformuje Klienta.
 9. Lost in Fashion zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, zmiany cen wysyłki, zmiany asortymentu, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian.
 10. Wszelkie informacje na temat promocji, aktualnie obowiązujących w sklepie internetowym, są zamieszczone na Stronie oraz mogą być wysyłane do Klientów, jeżeli wyrazili zgodę na przesyłanie zamówionych treści handlowych.

 

§ 4

[Prawo odstąpienia od umowy]

 1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na formularzu którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, w terminie czternastu dni kalendarzowych od otrzymania Produktu.
 2. W razie odstąpienia umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony sobie wzajemnie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klientowi zwraca się wszystkie dokonane płatności wraz z kosztami przesyłki. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty związane z odesłaniem Produktu do Lost in Fashion. Produkt będący przedmiotem odstąpienia od umowy powinien być bez wad oraz znamion użytkowania. Produkt nie może być: zabrudzony, wyprany, zmodyfikowany, zniszczony ani noszony oraz powinien posiadać wszystkie metki i etykiety.
 3. Zwrot płatności po odstąpieniu przez Klienta od umowy następuje:

a)    w terminie 14 dni od doręczenia zwróconego przez Klienta Produktu do siedziby Lost in Fashion, lub

b)    w terminie 14 dni od otrzymania przez Lost in Fashion formularza odstąpienia od umowy, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło przed wysłaniem Produktu do Klienta.

 1. Lost in Fashion dokonuje zwrotu płatności na numer konta bankowego Klienta z którego dokonywane były płatności, lub w inny sposób wskazany przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy.
 2. Lost in Fashion dopuszcza możliwość zwrotu przez Klienta jedynie wybranej części Zamówienia. W tej sytuacji Klientowi nie jest zwracany koszt dostawy. Lost in Fashion zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności w części w której dokonany został zwrot w terminie 14 dni od doręczenia do siedziby Lost in Fashion zwróconej części Zamówienia. Produkt będący przedmiotem odstąpienia od umowy powinien być bez wad oraz znamion użytkowania. Produkt nie może być: zabrudzony, wyprany, zmodyfikowany, zniszczony ani noszony oraz powinien posiadać wszystkie metki i etykiety.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

 

 

§ 5

[Reklamacje]

 1. Każdy Produkt otrzymany przez Klienta w wyniku realizacji Zamówienia objęty jest rękojmią za wady fizyczne i prawne.
 2. Klient składa Reklamacje na piśmie, dołączając reklamowany Produkt, dowód zakupu, oraz pisemny opis wad Produktu.
 3. Lost in Fashion rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego Produktu zgodnie z ust. 2 powyżej.
 4. W przypadku uznania reklamacji Lost in Fashion zobowiązuje się w terminie 14 dni od uznania reklamacji wymienić Produkt na wolny od wad, chyba że naprawa albo wymiana Produktu są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W tej sytuacji Strony zwracają sobie to co wzajemnie od siebie otrzymały.
 5. W przypadku uznania reklamacji Klientowi przysługuje zwrot kosztów związanych z przesłaniem reklamowanego Produktu. Koszty wysyłki zwracane są według standardowego cennika Poczty Polskiej adekwatnie do wagi i wielkości danej przesyłki.

 

§ 6

[Ochrona danych osobowych]

 1. Wymogiem dla złożenia Zamówienia jest podanie przez Klienta w formularzu rejestracyjnym Konta Klienta danych osobowych oraz potwierdzeniu przez Klienta zgody na ich przetwarzanie oraz umieszczenie w zbiorze danych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do dokonania i obsługi sprzedaży za pośrednictwem Strony. W przypadku udzielenia odrębnej zgody przez Klienta, dane osobowe będą przetwarzane i umieszczane w zbiorze danych także w celach marketingowych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż realizacja Zamówienia może odbywać się jedynie za zgodą Klienta.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do realizacji Zamówienia. Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości złożenia Zamówienia. Odpowiedzialność za podanie fałszywych lub błędnych danych osobowych ponosi Klient.
 4. Dane osobowe Klienta są przetwarzane z należytą starannością i należycie chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z przepisami prawa. Klient ma prawo każdorazowo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z pózń. zm.). Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 6. Lost in Fashion nie ponosi odpowiedzialności jeżeli Klient udostępniani login i hasło Konta Klienta osobom trzecim. W przypadku wygaśnięcia, zmiany lub usunięcia konta poczty elektronicznej podanego przez Klienta przy okazji rejestracji Konta Klienta, Klient powinien poinformować o tym fakcie Lost in Fashion. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie czynności, które zostały wykonane z wykorzystaniem loginu oraz hasła, chyba że informacje o loginie lub haśle zostały ujawnione osobie trzeciej nie z winy Klienta. Lost in Fashion zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasło przed ujawnieniem. Klient powinien dochować należytej staranności, aby do loginu i hasła nie miały dostępu osoby nieuprawnione.
 7. Administratorem danych osobowych jest Lost in Fashion.

 

§ 7

[Polityka cookies]

Lost in Fashion wykorzystuje pliki cookies. Cookies to pliki o charakterze tekstowym dostarczane przez Sklep i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu. Sklep wykorzystuje cookies w celu obsługi Klienta oraz podczas procesu Zamówienia. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując opcje przeglądarki internetowej.

 

§ 8

[Postanowienia końcowe]

 1. Umowa między Lost in Fashion a Klientem zostaje zawarta według prawa polskiego i w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy prawach konsumenta.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Lost in Fashion a Klientem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 4. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym Regulaminie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy sprzed wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o alternatywny sporach rozstrzygania sporów pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem znajdują się na stronie www Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta ( http://www.uokik.gov.pl).

 

 

Lublin, dnia 03-04-2018 r.

Załącznik nr 1

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

 

data złożenia Zamówienia …........................................................................

 

dokument stanowiący potwierdzenie zapłaty .................................................

 

kwota należności ….....................................................................................

 

imię i nazwisko Klienta ……..........................................................................

 

adres ….....................................................................................................

 

kod pocztowy, miasto …...............................................................................

 

 

Zgadzam się na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży za pośrednictwem rachunku bankowego nr*:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę o zwrot kwoty przekazem pocztowym na adres*:

 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

 

*niepotrzebne skreślić

Zgodnie z przysługującym mi prawem informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży poniższych Produktów:

l. p

Produkt

Ilość sztuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data i podpis Klienta